Vad vi gör

Vi arbetar för ett mänskligare samhälle genom omsorg och mätbar förändring för den enskilda människan. Vi finns för dem som lever i utsatthet med mål att öka välmående, ökad egenmakt och ökad livskvalitet.

Samhällsproblem i fokus

Samhällsproblemen Stadsmissionen fokuserar på tenderar inte att sjunka, utan snarare öka. Samtidigt som många goda krafter finns verkar inte samhällsproblem lösas utan snarare tvärtom, bli värre.

Mål och effekter

Östergötlands Stadsmissions mål med sin verksamhet är att våra deltagare kan ta del av och bidra till samhället utifrån sin egen förmåga. Genom det sker en förflyttning mot egenmakt och minskat lidande.

Indikatorer för detta är:
• Ökat välmående
• Ökad egenmakt
• Ökad livskvalitet

Utifrån dessa indikatorer gör vi effektmätning för att veta att vi gör rätt saker och att vi uppnår effekt för individer, grupper och samhälle. Under perioden kommer vi att organisera, kompetensutveckla och systematisera vår effektmätning för att kommunicera vår relevans och påverkan på samhällsutvecklingen. 

 

Vi arbetar med dessa områden!

Våld i nära relationer

Våld är varje handling som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker en annan person och som får denna person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill. Våld kan utföras fysiskt, psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, socialt och materiellt. Nära relation är en bred definition. Det är bara individen själv som kan definiera vad som är en nära relation.

Östergötlands Stadsmission ger stöd till våldsutsatta personer i form av skyddade boenden med olika inriktningar, behandlingsmetoder individuellt och i grupp för våldsutsatta och deras anhöriga. Genom att dessutom agera med opinion och påverkan bidrar Östergötlands Stadsmission på ett övergripande plan till ett samhälle fritt från våld. Läs mer om vad vi gör inom detta område här.

Flera gånger har jag trott att mamma har blivit dödad. Vi har hittat henne medvetslös på hallgolvet och då blev jag så rädd så jag inte kunde röra mig.

Hemlöshet

Hemlöshet innebär avsaknad av ett eget boende. Det finns olika dimensioner av hemlöshet. Akut hemlöshet, personer som saknar boende efter institutionsvistelse, kortsiktiga boenden hos familj, släkt eller andra privatpersoner samt den sekundära bostadsmarknaden. Hemlöshet skapar andra individuella problem och samhällsproblem.

Genom att erbjuda boendelösningar i olika former och utifrån individens behov erbjuder Östergötlands Stadsmission en väg från akut hemlöshet till eget boende. Genom att se till individens unika egenskaper och förmågor erbjuds hen en boendelösning i den takt och i den utsträckning som bidrar till en positiv utveckling för ett eget boende.

Bostadsuthyrning

Stadsmissionen erbjuder uthyrning av lägenheter.

Utanförskap

Ett ofrivilligt utanförskap från samhällets tjänster som kan leda till sämre folkhälsa. Utanförskapet har ofta sin grund i att människor på grund av etnicitet, religion, hudfärg eller klass bor i olika områden i en stad. Det kan också innebära icke-delaktighet i demokratin där människan har en aktiv del i arbetsmarknaden, förstår de demokratiska processerna och har en aktiv fritid.

Genom att vara närvarande i segregerade miljöer och möta upp människor som på olika sätt befinner sig i utanförskap bidrar Östergötlands Stadsmission till att skapa relationsskapande kontaktytor för medborgare att mötas. Genom att erbjuda akut praktisk hjälp, psykosocialt stöd, samhällsinformation och juridisk rådgivning och aktiviteter som skapar sammanhang, involvering och engagemang bidrar Stadsmissionen till inkludering.

Ofrivillig ensamhet

Ensamhet kan vara frivillig och ofrivillig, objektiv eller subjektiv. Det finns existentiell, emotionell och social ensamhet. Långvarig ofrivillig ensamhet innebär en kronisk lågintensiv stress där det biologiska varningssystemet om att man bör söka social kontext är ständigt aktiverat. Det långvariga påslaget av stresshormoner ger både fysiska, psykiska och sociala konsekvenser.

Genom att erbjuda meningsfulla och hoppfulla aktiviteter i olika sammanhang för personliga möten, både individuellt och i grupp bidrar Östergötlands Stadsmission till att bryta strukturer och stigman kring ensamhet och stärker KASAM – känsla av sammanhang.

Fattigdom

Med fattigdom menar vi situationen för människor som inte har tillräckligt med pengar för att försörja sig och/eller sin familj. Fattigdom omfattar även fler dimensioner än de ekonomiska; bland annat även brist på frihet, makt, inflytande, hälsa, utbildning och fysisk hälsa.

Genom akut praktisk hjälp, psykosocialt stöd, samhällsinformation och juridisk rådgivning möjliggörs vägen till nya livschanser och egenmakt genom egen försörjning.

Arbetslöshet

Personer i förvärvsaktiv ålder som ofrivilligt är utan arbete eller sysselsättning. Ofrivillig sysslolöshet leder till negativa konsekvenser för individen såsom ensamhet, isolering, fattigdom och upplevelse meningslöshet.

Genom arbetstränande aktiviteter på olika nivåer och olika branscher och en variation av miljöer att arbetsträna i erbjuder Stadsmissionen en väg ur sysslolöshet och arbetslöshet. Sysselsättning möjliggörs utifrån individens unika egenskaper och förmågor. Läs mer om hur vi jobbar med arbetsintegration här.

Jag har fått en ny chans i livet tack vare Stadsmissionen. Nu har jag jobb, bostad och gemenskap.

Beroende

Beroende uppstår vid regelbundet, omfattande och långvarigt bruk av olika berusningssubstanser som medför förhöjd risk för skadliga fysiska, psykiska och sociala konsekvenser. Beroende klassificeras som en sjukdom och innebär en förvärvad kronisk förändring av hjärnans belöningssystem.

Genom att arbeta uppsökande och relationsskapande med låga trösklar och lätta kontaktvägar till verksamheter där krav inte ställs på att ge upp sitt beroende erbjuder Östergötlands Stadsmission en unik startpunkt för människor i beroende eller i riskzon. Genom att erbjuda kvalificerade behandlingsmetoder och dygnet-runt-vård skapas förutsättningar att tillfriskna och leva ett liv utan aktivt substansberoende.

Våra huvudpartners

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission