Skydd och behandling

Här kan du läsa mer om HVB för kvinnor, skyddat boende och stödboende samt boendestöd.

Ekonomisk utsatthet och dysfunktionella hemmiljöer

Stadsmissionen ser ofta ett samband mellan social och ekonomisk utsatthet. En halv miljon barn i Sverige växer upp i dysfunktionella hemmiljöer och nästan lika många lever i ekonomisk utsatthet. I Östergötland berör detta ungefär 20 000 barn. En dysfunktionell hemmiljö kan innebära missbruk, psykisk ohälsa, våld eller kriminalitet. Vi ser att det ofta har skett en normalisering av dessa beteenden i hemmet hos unga vi möter. Ekonomisk utsatthet innebär att familjen inte har råd med det allra nödvändigaste så som mat, kläder eller boende. Stadsmissionen möter allt fler från denna målgrupp.

Vissa resursfattiga områden har utvecklat en fattigdomskultur som grundar sig i beteendemönster som ökar risken att fattigdom överförs mellan generationer. Barn som växer upp i en dysfunktionell hemmiljö har betydande högre risk för att utveckla något av dessa beteenden själva. Föräldrars uppväxtförhållanden är avgörande för om en familj utvecklas till en funktionell eller dysfunktionell familj. Det krävs därför att vi jobbar med aktiviteter som även inkluderar hela familjen för att bryta beteendemönster hos föräldrarna som kan överföras till barnen, men också att vi stöttar i att bygga en trygghet och stabil grund för unga.

 

Våld i nära relationer

Vi erbjuder kvinnor och barn en trygg plats fri från våld. På Stadsmissionens skyddade boenden utgår vi alltid från individens behov när vi formar en genomförandeplan både för barn och kvinnor, alltid med ett barnrättsperspektiv i fokus.

Barnrättsperpektivet
Vi att det finns en risk att barn på skyddade boenden inte får sina rättigheter tillgodosedda när lagen inte reglerar det. Det handlar om barn som varit med om så hemska saker att de ofta har svår PTSD. De drömmer mardrömmar varje natt, men lever också dagtid i en mardröm av minnen av våldsupplevelsen och otryggheten.

Rapporten “Min tur att berätta” som Sveriges Stadsmissioner tagit fram tillsammans med Bris visar tydligt barns upplevelser av utsatthet.

En trygg bostad
En nyckelfaktor är bostaden. Regeringen behöver säkerställa en stadigvarande och trygg bostad efter att ha tillbringat tid på skyddat boende eller tillfälligt boende för våldsutsatta. I dagsläget tvingas alltför många att gå tillbaka till sin våldsutövare eftersom de inte har någon annanstans att bo. Vi arbetar i vissa fall med stötta till att integrera kvinnorna i Östergötland och arbetar med boendelösningar för målgruppen.

 

Våldsutsatta kvinnor i beroende

Samsjuklighet - Beroende och PTSD
Alltför många kvinnor med beroendeproblematik lider av PTSD som en följd av våld eller andra trauman från händelser i livet. Kvinnorna ser inte bara alkohol och droger som en utväg, det blir istället en nödvändig del för att orka leva med sin PTSD eller aktuell livssituation. Till oss kan kvinnor från hela landet bli inskrivna för kombinationsbehandling av våld i nära relation och beroendeproblematik. För att nå bestående resultat erbjuder vi vårdinsatser som riktar sig till kvinnans totala livssituation. Våldet och beroendet behandlas samtidigt helt anpassat efter den enskilda kvinnans situation och livsberättelse.  Vi är i framkant gällande forskning om samsjuklighet mellan beroendeproblematik och PTSD (posttraumatiskt stressyndrom) och erbjuder även neurofeedback när det anses lämpligt.

 

Vad vill vi uppnå för effekter för kvinnor och barn genom vårt arbete?
 • Ökad egenmakt Att bestämma över sitt liv & framtid
  Tillgång till mänskliga rättigheter
   
 • Ökad livskvalité Ett liv fritt från våld & beroende
  En egen bostad
  Sysselsättning, skola & fritid
  Relationer – bärande & välfungerande
   
 • Ökat välmående
  Psykisk hälsa, mitt trauma styr inte längre mitt liv
  Fysisk hälsa, sömn, kost & fysisk aktivitet

Våra verksamheter


Familjestödjande insatser - Linköping
Alla familjer behöver någon gång i livet stöd i svåra situationer, eller hjälp med att bearbeta det som varit jobbigt. På Familjestödjande insatser träffar vi föräldrar med barn i åldrarna 0 – 20 år som vill ha hjälp i kontakten med olika samhällsinsatser som skola, myndigheter och vård. Vi arbetar på uppdrag av socialtjänsten i Linköpings kommun. Om du bor i kommunen kan du söka stöd direkt hos oss utan att först kontakta socialtjänsten.

Familjestödjande insatser i Linköping
Hamngatan 23
010-184 22 70
familjestod@stadsmissionenost.se

 

Behandlingshem (HVB) för kvinnor - nationell verksamhet
Till vårt behandlingshem kommer kvinnor från hela landet för att bli alkohol- och drogfria. Många har varit utsatta för våld i nära relation och bär på ångest, stress och trauman som ingen tagit på allvar. I över 30 år har vi i samarbete med ledande forskare utvecklat och erbjuder nu kombinationsbehandlingar där beroendet och våldsutsattheten behandlas samtidigt i de fall då detta krävs.

010-280 48 50
placering@stadsmissionenost.se

 

Skyddade boenden för kvinnor och barn - nationell verksamhet
Ibland måste vuxna och barn fly från sina hem på grund av våld och hot i en nära relation. Vi erbjuder kvalificerade stödinsatser till alla individer vi möter, vuxen som barn. Vi förstår vikten av att kunna göra en hållbar nystart med eget förstahandskontrakt där samtalsstöd, vårdkontakter, arbetsträning, skola och en aktiv fritid för att ha en chans att läka och bygga en stabil vardag. Vi tar emot med kort varsel och hämtar upp kvinnor och barn där de är.

010-280 48 50 
placering@stadsmissionenost.se

 

Stödboende för kvinnor - Linköping
Östergötlands Stadsmission driver på uppdrag av Linköping kommun ett skalskyddat stödboende för våldsutsatta kvinnor med aktiv beroendeproblematik, som fokuserar på ett liv fritt från våld, psykisk och fysisk hälsa, ett nyktert och drogfritt liv samt egen bostad.

Vi erbjuder motiverande och stöttande samtal om drog- och alkoholkonsumtion för att förstärka kvinnans egen motivation till förändring. Att kvinnan har någonstans att sova under en längre tidsperiod ger förutsättningar för ett ökat välmående. När basala behov som sömn, god hygien och att kunna äta sig mätt tillgodoses ökar välmåendet, livskvaliteten och tryggheten. Om kvinnan inte är beroende av någon annan för att få tak över huvudet minskar även utsattheten, vilket ger möjlighet till förändring. 

Ödegårdsgatan 
010 - 184 22 51

 

Välkommen att tycka till om våra verksamheter!

Östergötlands Stadsmission driver på uppdrag av Linköpings kommun Familjestödjande insatser och Stödboende för kvinnor. 

Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter. På så vis får våra verksamheter möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter och brister. Givetvis kan du vara helt anonym. Lämna dina synpunkter här

Ansvarig chef: Caroline Karlsson, verksamhetsområdeschef, tel 010-184 21 42.
Du kan även läsa mer och lämna dina synpunkter på linkoping.se.

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission