Hemlöshet, boende och beroende

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar mot hemlöshet, med boendefrågor för människor som har svårt att få hyra lägenhet själva och olika typer av behandling för människor i beroende.

Hemlöshet, boende och beroende


Frågor rörande hemlöshet är en av Stadsmissionens hjärtefrågor. Vi har länge sett hur svårt det är för människor som hamnat utanför att hitta ett eget boende. I Östergötland lever 300 människor i akut hemlöshet. De vi möter är generellt yngre och friskare än vad vi tidigare mött. Ett tryggt hem är en förutsättning för att kunna ta tag i andra delar i livet såsom att bli drogfri, hitta arbete och att bygga ett positivt socialt nätverk. Människor som lever länge i en otrygg bostadssituation eller hemlöshet riskerar att hamna längre ifrån samhället där vägen tillbaka till en fungerande livssituation är lång. 

Vi ser också att fler hamnar i så kallad strukturell hemlöshet där problemet går ner i åldrarna. Det handlar ofta om att man inte har en egen bostad utan bor hos kompisar eller partners tillfälligt. Drogproblematik börjar tidigare och tidigare för många och fler tappar fotfästet och tron på sig själva. 

En brygga
Människor som har det tillfälligt tufft eller lever i långvarig social utsatthet behöver få hjälp att hitta hopp och egenmakt i vardagen. Det kan handla om stöd till en meningsfull fritid, kontakt med olika samhällsinstanser, social gemenskap eller någon som lyssnar. För den som bestämt sig för att gå hela vägen till ett liv fritt från droger och missbruk kan det handla om motivationsinsatser för att bibehålla beslutet att leva i det nya. 

Alla vill vi tro att i Sverige får människor den hjälp de behöver, och när de behöver den. Att vår gemensamma välfärd finns där när livet brakar samman. Men på stadsmissionerna möter vi en annan verklighet. Vi möter människor som inte fått den hjälp de behöver och troligtvis har rätt till.

Våra verksamheter
 

Öppna verksamheter
I Stadsmissionernas öppna verksamheter är både de akuta behoven och ett långsiktigt tänk i centrum. Vi möter dagligen människor som inte har råd med mat eller ett eget hem. Många kommer till Stadsmissionen för dagens enda varma måltid andra för att duscha eller tvätta kläder. Här kan människor få hjälp och stöd med myndighetskontakter och få hjälp att ta nästa steg i livet. 

Behoven bland deltagarna kan skifta. Människor som har det tillfälligt tufft eller lever i långvarig social utsatthet behöver få hjälp att hitta hopp och egenmakt i vardagen. Ett ofrivilligt utanförskap från samhället leder ofta till sämre hälsa. Genom att möta upp de människor som befinner sig i utanförskap stärks de personliga relationerna som också främjar livskvalitén och ökar välmående. Det gör vi bland annat med motiverande samtal, införa struktur och rutiner, rådgivning, aktiviteter och psykosocialt stöd. 

Öppen Verksamhet - Linköping
Isidor Kjellberggränd 3
010-184 22 09
010-184 22 00

Hamngatan 23 - Villa Ådala, ingång från sidan av byggnaden
010-184 22 10

Uppsökande verksamhet
Ibland behöver vi finnas där människor är. Det är ofta i parker, parkeringshus och i köpcentrum där de söker trygghet och värme. Genom att arbeta uppsökande och relationsskapande med låga trösklar och lätta kontaktvägar till verksamheten erbjuder vi en unik startpunkt för människor med aktiv beroendeproblematik eller som befinner sig i riskzon.

Uppsökande Verksamhet - Norrköping
010-184 22 06

Boendestöd
Ibland är stöd och omsorg från andra nödvändigt för att leva ett bra liv. Vi har ett team vars uppdrag är att ge praktiskt och individuellt stöd direkt i hemmet. Det är individens behov som utgör grunden för våra insatser. Målsättningen är att ta hänsyn till individens specifika livssituation och tillsammans skapa förutsättningar för att du ska kunna utveckla dina egna resurser och få en ökad livskvalitet.

Stödboenden
I Motala driver vi stödboende för människor som inte har kapaciteten att klara av ett eget boende. Vi stöttar med t ex matlagning, hantering av räkningar och att lära sig sköta de sanitära behoven. 

Stödboende - Motala
010-184 21 91

Stadsmissionshälsan
Stadsmissionshälsan är ett IOP-avtal (Idéburet Offentligt Partnerskap) mellan Region Östergötland och Östergötlands Stadsmission där Stadsmissionen fungerar som en länk mellan människor i utsatta livssituationer och vårdgivare inom hälso- & sjukvård och tandvård i Östergötland.  Läs gärna mer här
Kontakt, 010-184 22 22.
Alla som lever utan ekonomisk ersättning, är hemlösa, papperslösa och lever i utanförskap är välkomna till 

Välkommen att tycka till om våra verksamheter!

Östergötlands Stadsmission driver på uppdrag av Linköpings kommun Öppen verksamhet, Boendestöd, Stödboende och Crossroads. Det finns ingenting som är så bra att det inte kan bli bättre. Vi vill med hjälp av dina synpunkter och klagomål förbättra våra verksamheter. På så vis får våra verksamheter möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter och brister. Givetvis kan du vara helt anonym. Lämna dina synpunkter här

Ansvarig chef: Eduardo Ferrandiz, verksamhetsområdeschef, tel 010-184 21 41
Du kan även läsa mer och lämna dina synpunkter på linkoping.se.

Kontakta oss

Kansli

Östergötlands Stadsmission
Ågatan 3
582 22 Linköping
Växel 010-184 21 00
Org.nr 822001-0022

Ge en gåva

Swish

900 87 80


Gåvobankgiro

900-8780 (900-3849 när OCR-nr anges)

© 2023 Östergötlands Stadsmission